شناختن ارسال یارانه دریافت اردیبهشت قطع یارانه

شناختن: ارسال یارانه دریافت اردیبهشت قطع یارانه یارانه بگیر یارانه نقدی واریز یارانه پرداخت یارانه

گت بلاگز اخبار اجتماعی صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی بعد از بازگشت به کشور عزیزمان ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و گفت: این زنان که جهت حمایت

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی بعد از بازگشت به کشور عزیزمان ایران

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی بعد از بازگشت به ایران

عبارات مهم : ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی در دادگاه های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و گفت: این زنان که جهت حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و جهت کارها تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته اند، در بازگشت به کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند.

به گزارش تسنیم، دومین جلسه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال 1397 با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این دادسرا، روز پانزدهم اردیبهشت ، به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی بعد از بازگشت به کشور عزیزمان ایران

در این جلسه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر ضرورت پرداختن به عنوان «مدیریت در دادسرا»، ضمن متفاوت خواندن مدیریت دادستان از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه های دولتی، با طرح این پرسش که آیا مدیریت دادستان از سنخ مدیریت اجرایی است که از مقامات بالاتر دستور بگیرد و اجرا کند؛ و یا آن که دادستان مقام قضایی محسوب می شود، در پاسخ اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دیگر قوانین، جهت دادستان دو وجهه ی قضایی و مطالبه گری آینده نگری شده است هست؛ لذا دادستان افزون بر این که مدیر مجموعه ای از قضات است و می تواند با تصمیمات قضایی بازپرس مخالفت کند، باید مقامی مطالبه گر هم باشد و این وجهه ی دادستان یعنی مطالبه گری از دستگاه های اجرایی و مامور به خدمات عمومی و غیر آن، در جهت حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و هم چنین حسن اجرای قوانین است.

وی علی رغم نظام حقوقی بعضی کشور ها که دادسرا را زیرمجموعه ی قوه مجریه قرار داده اند، رویکرد قانون اساسی کشور عزیزمان ایران را بر اعطای وجهه ی قضایی به دادستانی ارزیابی نمود و نتیجه گرفت دادستان در برابر دستگاه های اجرایی واجد استقلال است و هم چنان که با جرم مقابله می نماید، می تواند در چارچوب وظایف قانونی، از دستگاه اجرایی مطالبه گری کند؛ دادستان از تصمیمات دستگاه های اجرایی در جهت حقوق عمومی حمایت کند، و در عین حال باید مراقب باشد که استقلال دادسرا نقض نشود و تصمیمات دادسرا اجرا گردد.جعفری دولت آبادی با استناد به اصل 156 قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش دادستان را بر رعایت قوانین، مطالبه گری از دستگاه های اجرایی و ملجائیت مردم مورد اشاره قرار داد و افزود: ذکر «حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای مورد نیاز در این مورد» در ماده 22 و عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی، وجهه ی مدیریتی در دادسرا را دوچندان می کند و لذا بیراه نیست که بعضی مراجعین، به دادستان به عنوان ناجی نگاه می کنند؛ آیا که دادستان واجد اختیارات متعدد و متنوع است و وصف استقلال دادسرا در برابر همه دستگاه ها به گونه ای که بتواند آن ها را ملزم به انجام وظایف قانونی نماید و حتی علیه آنان طرح دعوا کند، اهمیت نقش دادستان را دوچندان می نماید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و گفت: این زنان که جهت حمایت

مهم ترین ابزار دادستان در اعمال مدیریت

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرایی شدن نقش دادستان و اعمال چنین مدیریتی بر دادسرا را مستلزم تامین ابزار ها و لازمه های آن از قبیل: دادیار، کارشناس، ضابط دانست و اظهار داشت: به رغم موارد پیش گفته، بااهمیت ترین ابزار دادستان در اعمال چنین مدیریتی، مردم هستند و لذا شما دادیاران به عنوان نمایندگان دادستان یا جانشین این مقام، باید پاسخگوی مطالبات مردم در پرسشها قضایی باشید و نمی توان با استناد به عذرهایی، چون «المأمور معذور»، از اجرای وظایف دادستانی خودداری کرد.

جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش از دادیاران که دادستان چگونه می تواند مظهر اقامه عدل و قسط و حمایت از حقوق مردم، حقوق متهمان و همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی باشد، در پاسخ اظهار داشت: کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص آسیب های اجتماعی و فساد اقتصادی و اداری در این راستا قابل توجه هست. تحقق این نوع مدیریت نیازمند هوشمندی، تلاش زیاد و استفاده از تجارب عملی است و دادستان باید بتواند با استفاده از ظرفیت های قانونی و مردمی چنین مدیریتی را محقق سازد.

لزوم نظارت مستمر دادستان بر ضابطان

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی بعد از بازگشت به کشور عزیزمان ایران

جعفری دولت آبادی در ذکر نمونه هایی از مدیریت دادستان، به کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه ها پرداخت و از جمله در خصوص کارها نظارتی بر ضابطان اظهار داشت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و اگر چه که حدود و ثغور این ریاست به دعوایی صد ساله مرتبط شده است است به این شرح که ضابطان در بعضی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ ولی تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی گردد؛ گاه به نوع کارها دادستانی مربوط است و در بعضی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس است که جزئی از دستگاه اجرایی و وزارت کشور می باشد، و یا ممکن است از فقدان یا کمبود آموزش های مورد نیاز نشأت گیرد لذا مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری تازه به خوبی دیده شده است و اجرایی شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است.

انتقاد از مقامات قضایی دادسرا که به جهت وحشت از تعقیب انتظامی، در پرونده ها قلم نمی زنند

جعفری دولت آبادی وجهه ی دیگر مدیریت بر دادسرا را نظارت دادستان بر بازپرس خواند و با اشاره به وظایف قانونی دادستان در نظارت بر تصمیمات و کارها بازپرس، اظهار داشت: در حوزه های قضایی مانند پایتخت کشور عزیزمان ایران که بیش از سیصد بازپرس در آن مشغول به خدمت هستند، اعمال چنین نظارتی بسیار اهمیت دارد؛ لذا برنامه های دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران همواره در جهت محقق ساختن این نظارت بوده که در دو بعد مثبت و منفی قابل توجه هست؛ این که بازپرس چه تصمیماتی را اتخاذ نموده که نباید صادر می گردید؛ و در مقابل، چه تصمیماتی اتخاذ نشده که باید مد نظر بازپرس قرار می گرفت.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و گفت: این زنان که جهت حمایت

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از بعضی مقامات قضایی دادسرا که به جهت وحشت از تعقیب انتظامی در پرونده ها قلم نمی زنند، افزود: این بزرگ ترین خطای یک دادستان است آیا که دادستان باید مرکز ثقل پرونده ها باشد به گونه ای که روح و جسم و قلم او در پرونده ها جلوه گر شود تا بازپرس بداند که مقامی بر او نظارت دارد. نتیجه عدم نظارت بر بازپرس این است که آن ها خود را در صدور تصمیمات آزاد می بینند.

نکته دومی که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در کنار نظارت بر بازپرس بر آن تاکید نمود، هدایت تحقیقات بود. وی با اشاره به وظیفه قانونی دادستان دائر بر ارائه تعلیمات به بازپرس، ضمن انتقاد از مغفول ماندن این بخش از وظایف دادستا ن، اظهار داشت: هدایت کارها قضایی و تحقیقات مقدماتی در پرونده ها امر مهمی است که به خاص در پرونده های بزرگ مشتمل بر فساد اقتصادی یا جرایم امنیتی و نظایر آن از نظر شکل گیری تحقیقات و کیفرخواست اهمیت می یابد و لذا مورد نیاز است افزون بر نظارت بر تصمیمات بازپرس، تعلیمات مورد نیاز نیز داده شود و موفقیت دادستان در این دو بخش مرتبط بر نحوه مدیریت اوست.

صدور حکم محکومیت شانزده زن داعشی بعد از بازگشت به کشور عزیزمان ایران

سنگ بنای نظارت در دادسرا را مستحکم بچینیم

جعفری دولت آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شکل گیری و هدایت تحقیقات پرونده ها استفاده کنند و در ذکر مثال، با اشاره به بخشنامه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در وظیفه سرپرستان نواحی به این که رأساً نسبت به قرار های بازداشت موقت اظهار نظر کنند، اظهار داشت: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم؛ که این را گام مهمی می دانیم و الزام معاونان به اظهار نظر نسبت به قرار های بازداشت موقت، از این باب است که با صدور چنین قراری وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که دادستان به عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران وجهه ی دیگر مدیریت دادستانی را، نظارت بر روند محاکمات در دادگاه ها خواند و با اشاره به ضرورت حضور نماینده دادستان در دادگاه ها به منظور دفاع از کیفرخواست، اظهار داشت: به عنوان مثال اخیراً خبر رسیده که در یکی از پرونده های مهم، دادگاه قرار های ممنوع الخروجی صادره در مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو کرده هست. ضمن اذعان به اختیار دادگاه در چنین اقدامی، نمی توان از نقش قضات این پرونده ها در نقض قرار ممنوع الخروجی غافل بود؛ آیا که اگر قاضی ادله را به حد کفایت جمع آوری می کرد به گونه ای که خطر خروج متهم از کشور و تاثیر سوء آن بر روند تحقیقات توجیه می گردید، و یا اگر دادیار دفاع از کیفرخواست به خوبی از ادعانامه دادستان دفاع نماید، چنین نقضی متصور نخواهد بود.

دادیاران نماینده با اعتماد به نفس کافی در جلسات محاکم شرکت کنند

جعفری دولت آبادی از دادیاران نماینده دادستان در محاکم خواست با اعتماد به نفس کافی در جلسات دادگاه ها شرکت کنند و از کیفرخواست صادره در حدود قانون دفاع نمایند و در ذکر مثال اظهار داشت: یکی از دادیاران که در جلسه دادگاه اجازه صحبت به او داده نشده و نقش قانونی وی نادیده گرفته شده است بود، با ذکر این جمله که «اگر من نماینده محترم دادستان نیستم، ولی نماینده دادستان محترم هستم» دادگاه را متوجه اهمیت نقش دادیاران نماینده در محاکمات نمود و این گونه ابراز وجود در جلسات محاکمات، مؤید اعتماد به نفس نمایندگان دادستان است.

احکام قطعی و مورد نیاز الاجرا باید در مناسب ترین وقت اجرا شود

بر اساس گزارش میزان، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مرحله اجرای حکم را بااهمیت ترین وجهه ی عدالت قضایی خواند و خطاب به دادیاران در خصوص مدیریت صحیح در شعب اجرای احکام کیفری گفت: حکم باید به خوبی و به سرعت اجرا شود لذا حکم های تازه را در وقت نظارت نگذارید؛ آیا که حکم قطعی و مورد نیاز الاجرا باید در مناسب ترین وقت و بدون معطلی اجرا شود.

جعفری دولت آبادی نقش مقام دادستانی را مانند امواج دریا دانست که با رفت و برگشت همراه است که در حوزه هایی، چون دادگاه، شعبه بازپرسی، ضابطان، زندان، اجرای احکام و … اعمال نظارت دارد و در توضیح افزود: وجهه های مدیریت دادستان در این حوزه ها به ظاهر راحت هست، ولی حاصل چنین مدیریتی، تحقق عدالت، ایجاد امید در مردم و توجه به مطالبات عموم هست؛ لذا از دادیاران می خواهم با نگاه جدیدی به وظایف قانونی خود توجه کنند و نقش خویش را هم چون یک کارمند نداند که صبح کارت ورود بزند و عصر فارغ از وظیفه دادستانی به منزل بازگردد؛ بلکه برنامه ریزی جهت تحقق نقش واقعی دادستان در اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم و ده ها وظیفه دیگر، باید مورد نظر قرار گیرد.

تداوم کارها خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بعضی مباحث روز و از جمله شدت یافتن کارها خصمانه آمریکا پرداخت و با اشاره به این که بنای دولت آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ، بر شدت یافتن فشار ها علیه جمهوری اسلامی هست، در ذکر نمونه هایی از این کارها دولت آمریکا، اظهار داشت: امروزه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در منطقه دست بالایی دارد و آن ها می خواهند این موقعیت بالای ما در منطقه را به طرف پرسشها داخلی منحرف نموده و ما را به امور داخلی مشغول کنند.

جعفری دولت آبادی رویکرد دولت آمریکا در کمرنگ کردن نقش کشور عزیزمان ایران در منطقه را از طریق حمایت از جریان های معاند نظام، بر هم زدن انسجام سیاسی در کشور، زیاد کردن ترساندن های سایبری علیه کشور عزیزمان ایران و دامن زدن به تنش های قومی، در حال انجام دانست و اظهار داشت: ایجاد وقت های قابل توجه جهت گروه هک های معاند نظام، حرکت در جهت شدت یافتن اختلاف میان مقامات به منظور دلسرد نمودن مردم نسبت به اوضاع کشور و ایجاد حس بی اعتمادی علیه مسؤولان، از جمله تکنیک های دولت آمریکا و هم پیمانان وی علیه کشور عزیزمان ایران هست. هم چنین رویکرد دولت های گذشته آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دامن زدن به تنش های قومی بوده هست، ولی این بار در این جهت ورود کرده اند که تحرکات قومی را به نماد های اعتراض تبدیل کنند؛ کاری که در آشوب های دی ماه سال گذشته مورد نظر دولت آمریکا بود، ولی خوشبختانه ناکام ماند و آن ها موفق نشدند قومیت ها را به اغتشاشات گره بزنند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دیگر کارها دولت آمریکا و هم پیمانانش علیه جمهوری اسلامی را عنوان برجام، هجمه های حقوق بشری، سوء استفاده از پرسشها بعضی صنوف مانند معلمان و کارگران به منظور ظرفیت سازی جهت اغتشاش، دامن زدن به پرسشها محیط زیست و تمرکز بر پرسشها اجتماعی کشور عزیزمان ایران دانست و در توضیح اظهار داشت: آمریکا با تلقی برجام به عنوان نقطه حیات یا ممات کشور عزیزمان ایران که از طریق کارشکنی ها و فضاسازی های رسانه ای و دیپلماتیک صورت می گیرد، در صدد است که برجام را به عنوان شکست بزرگ کشور جلوه گر نماید؛ هم چنین جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران همواره با هجمه های حقوق بشری مواجه بوده هست، ولی امروزه آمریکا در صدد است که این هجمه ها به صحنه بین المللی محدود نشود و دامن زدن به پرسشها داخلی، در جهت رسیدن به این نشانه است.

وی از صنوف به خاص معلمان و کارگران خواست هوشیاری خود را حفظ نمایند و در خصوص پرسشها زیست محیطی اظهار داشت: دشمن در صدد است بعضی پرسشها مانند کمبود آب را که بیش تر به اوضاع طبیعی کشور برمی گردد، به نماد های اعتراض و تنش تبدیل کند و بعضی تجمعات در بعضی استان ها در جهت این حربه دشمن بود که البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع گردید، ولی مردم باید زیاد هوشیار باشند.

جعفری دولت آبادی تمرکز دشمن بر پرسشها اجتماعی کشور عزیزمان ایران را واجد ابعاد زیادی دانست و در خصوص وظیفه مسؤولان در جهت عقیم گذاشتن این حربه، به بیانات اخیر یکی از مسؤولان شرکت ثبت احوال در خصوص طلاق اشاره کرد و گفت: اواسط فروردین ماه شرکت ثبت احوال در مورد آمار طلاق در کشور عزیزمان ایران خبری انتشار داده است که این خبر غیر از ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران، خبر دیگری نداشت و جالب این که، همین مرجع هفته قبل این آمار و خبر مربوط به آن را اصلاح نمود.

مشکلات کشور قابل مدیریت است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از مسؤولان خواست از بیانات نسنجیده و مطالب خلاف واقع به خاص در حوزه های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، پرسشها زنان و کودکان و زندانیان خودداری نمایند و در ادامه اظهار داشت: ارائه آمار های فاقد مبنا و مطالب خلاف واقع از سوی مسؤولان، موجب دلسردی مردم می شود. اگر چه که در حوزه های اجتماعی با آسیب هایی مواجه هستیم، ولی این گونه نیست که کشور به بحران رسیده باشد. وی افزود: پرسشها کنونی قابل مدیریت است به خاص آن که چنین مسائلی خاص کشور عزیزمان ایران نیست بلکه آمریکا و کشور های اروپایی نیز با آن مواجهند.

جعفری دولت آبادی راهکار مقابله با چنین ترساندن هایی را هوشیاری مسؤولان و استفاده از وقت ها دانست و ضمن اشاره به جوانان هوشمند و با استعداد به عنوان یک ظرفیت مهم در کشور؛ و تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری و جذب جوانان، افزود: دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در یک پرونده که فردی در خارج از کشور مردم را به تخریب اموال عمومی و شخصی جنبش می نماید، از ظرفیت بین المللی پلیس اینترپل استفاده کرد و اقدام مشابه نسبت به گروه های محارب و معاند نظام، در جهت بهره گیری بیش تر از این ظرفیت ها مهم است.

تداوم مبارزه با فساد

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران جدی گرفتن مبارزه با فساد را راهکار دیگر در مقابله با ترساندن های دشمن دانست و ضمن اشاره به شیوه بنیان گذار جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در کنار گذاشتن مقامات متخلف، اظهار داشت: حضرت امام اگر یکی از مقامات کشوری تخلفی مرتکب می شد، بدون هیچ حاشیه ای وی را برکنار می کرد، ولی امروزه به تصویر عمل می کنیم؛ به این نحو که با توجیه ضرورت شفافیت، مردم را در برابر موجی از اخبار فساد مسؤولان قرار می دهیم؛ که این رویکرد موجب خدشه دار شدن اعتماد مردم می شود؛ و این گونه است که نه تنها ادراک فساد کم کردن نمی یابد بلکه ادراکی دیگری برابر آن ایجاد می شود.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با طرح این جمله که «ادراک فساد مهم تر از مقابله با فساد شده است است»، در رد رویکرد اتهام زنی های بدون مستند، اظهار داشت: به منظور حفظ اعتماد مردم نسبت به نظام و مسؤولان، مورد نیاز است که اطلاع رسانی به مردم در خصوص جرایم، بعد از تعقیب و محکومیت فرد متخلف از سوی دستگاه قضایی به عمل آید؛ آیا که مردم هنگامی که منشتر شدن خبر های فساد مواجه می شوند و به لحاظ بی مبنا بودن خبر، اقدام اجرایی از سوی مسؤولان مربوطه و در پی آن اقدام قضایی و محکومیت را ملاحظه نمی کنند، ادراک فساد زیاد کردن می یابد.

اهمیت تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی

نقش شرکت صدا و سیما در اعتمادبخشی به مردم، هماهنگی و همدلی سه قوه در اجرای اهداف و تحقق امنیت در کلیه حوزه ها از جمله امنیت اجتماعی و اقتصادی، راهکار های دیگری بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مواجهه با هجمه های دشمن پیشنهاد داد و در توضیح افزود: نگاه مردم به مسؤولان است و هنگامی که همدلی واقعی میان مسؤولان را مشاهده کنند، اقناع می شوند که کار هایی در حال انجام هست. هم چنین جهت زیاد کردن سرمایه گذاری در ایران، ارتقای مؤلفه امنیت مهم است و خروجی امنیت در بسیاری از حوزه ها، جذب سرمایه های بیش تر، زیاد کردن اعتماد به نفس مردم و ارتقاء رضایت مندی عموم از حکومت است.

جعفری دولت آبادی اختلاف نظر میان مسؤولان را امری طبیعی دانست و مسئله موجود را بعضی منیت ها و تفاوت بیانات در خلوت و جلوت دانست و افزود: مردم از اختلاف نظر میان مقامات کشوری نمی ترسند. این که طی هشت سال دفاع مقدس، کشور با کمترین درآمد در برابر هزینه های جنگ و شهادت رزمندگان پابرجا ماند، ناشی از انسجام مسؤولان و اعتماد مردم به آنان بود؛ لذا در کنار استمداد از خداوند، باید مردم را هم در صحنه نگه داشت. وی تأکید کرد: خروجی امنیت، جذب سرمایه های بیش تر، زیاد کردن اعتماد مردم به مسؤولین و ارتقاء رضایت مندی عموم از حکومت است.

صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی در دادگاه های انقلاب اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و اظهار داشت: این زنان که جهت حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و جهت کارها تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته اند، در بازگشت به کشور عزیزمان ایران دستگیر شدند و دادگاه بر اساس کیفرخواست های صادره از سوی دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از سیصد میلیون تومان وجوه دریافتی به عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات های تکمیلی محکوم کرد.

اهم کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در مبارزه با زمین خواری

جعفری دولت آبادی کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران طی سال گذشته در مقابله با جرایم از نوع زمین ذلت را مشمول بر تشکیل 1880 فقره پرونده اعلام نمود که 1400 فقره به صدور حکم منتهی شده است است و در توضیح افزود: از شمار پرونده هایی که منتهی به صدور حکم شده است هست، 430 فقره حکم محکومیت اجرایی گردیده که نتیجه آن، اعاده 6 میلیون متر مربع زمین به مالکیت دولت و بازگشت 560 میلیارد تومان به صندوق دولت بوده است.

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | مدیریت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs